รีบทำก่อนสิ้นปี วิธีขอขมาเจ้าที่ในบ้าน เพิ่มโชคลาภ เสริมบุญบารมี

รีบทำก่อนสิ้นปี วิธีขอขมาเจ้าที่ในบ้าน เพิ่มโชคลาภ เสริมบุญบารมี

ใกล้จะถึงสิ้นปีแล้ว ตาม ค ว า ม เ ชื่ อ ของบ้านเรา ในแต่ละบ้าน แต่ละพื้นที่ จะมีเจ้าที่ที่คอยคุ้มครองดูแลบริเวณนั้นอยู่ ดังนั้น การไหว้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางในบ้าน หากเผลอทำอะไรที่ไม่เหมะสม ไม่ควร และจะได้เป็นการขอขมาลา โ ท ษ และเป็นการอัญเชิญท่านมาเพื่อให้ปกปัก รั ก ษ า บ้าน และคนในครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ฤกษ์วันดีที่ควรไหว้ : จะให้ดีให้ไหว้ในวันอังคาร และวันเสาร์ ช่วงเที่ยง เพราะถือเป็นวันรับ

สิ่งที่ต้องเตรียม สำหรับไหว้เจ้าที่กลางบ้าน

1 เทียน 1 คู่ ธูป 5 ดอก

2 ดาวเรือง 9 ดอก

3 น้ำ 5 แก้ว

4 ผลไม้ 9 อย่าง เพื่อความเป็นศิริมงคล

5 หมากพลู 9 คำ

แนะนำผลไม้มงคล ที่มีความหมายดี 9 ชนิดนี้

1. กล้วยหอม หมายถึง การกวักโชคลาภ การมีลูกหลานสืบสกุล มีบริวารดี

2. สับปะรด หมายถึง โชคลาภที่จะได้มา ในภาษาจีนจะเรียกสับปะรดว่า “อั้งไล้”

3. แก้วมังกร หมายถึง การมีโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์

4. สาลี่สีทอง หมายถึง ความมั่นคง การพบเจอโชคลาภ รวมถึงสิ่งดีๆ ในชีวิต

5. ลูกพลับ หมายถึง ความยั่งยืน ความมั่นคง สีเหลืองทองแสดงถึงความรุ่งเรืองและร่ำรวย

6. ทับทิม หมายถึง การมีลูกชายมาก ใบหรือกิ่งมีอำนาจขจัดสิ่งไม่ดีออกไป หรือพกเป็นเครื่องรางป้องกัน ภั ย

7. ส้ม หมายถึง ความมหามงคล เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี ร่ำรวยเงินทอง

8. แอปเปิ้ลแดง หมายถึง สันติสุข สันติภาพ การเป็นอยู่สงบไร้ความวุ่นวาย ไม่มี โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ

9. องุ่นแดง หมายถึง ความเพิ่มพูน ความเจริญในหน้าที่การงาน

วิธีการจัดของ สำหรับไหว้เจ้าที่กลางบ้าน

นำผ้าขาวมาปูไว้กลางบ้าน โดยตอนไหว้ ให้หันหลังให้ประตู จากนั้นก็นำของที่เตรียมสำหรับไหว้มาวางไว้บนผ้าขาวทั้งหมด จุดธูปเทียนแล้วกล่าวขอขมาว่า

“ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่……. บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า(ชื่อ-นามสกุล) นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมา ก ร ร ม หากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขอ อ โ ห สิ ก ร ร ม ท่าน ขอท่านจงโปรดงด โ ท ษ เว้น โ ท ษ และ อ โ ห สิ ก ร ร ม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และโปรดช่วย……………… (อธิฐานขอตามปรารถนา)”

จากนั้นให้รอจนธูปหมด (ภายในบ้าน) แล้วค่อย ดั บ เทียน และลาผลไม้ โดยวิธีการก็คือให้จับที่ตัวพานหรือถาดผลไม้แล้วพูดว่า

“ขอแดนขอชานให้ลูกให้หลานกิน เพื่อความเป็นศิริมงคล ”  จากนั้นก็นำไปทานได้เลย

เ รื่ อ ง นี้ เ ป็ น ค ว า ม เ ชื่ อ ส่ ว น บุ ค ค ล โ ป ร ด ใ ช้ วิ จ า ร ณ ญ า ณ ใ น ก า ร อ่ า น

ขอบคุณแหล่งที่มา : อาจารย์นิ่ม เทวจิตศิษย์ปู่