ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง ขอรับเงินประกันสังคมได้

ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง ขอรับเงินประกันสังคมได้

รู้หรือเปล่า?? สำหรับลูกจ้างที่จ่ายเงินประกันสังคม สามารถยื่นสิทธิรับเงินชดเชยกรณีตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง หรือว่างงานได้ สูงสุดเดือนละ 7500 บาท แต่จะมีรายละเอียดและขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้น ตามไปดูพร้อมกันเลย

สำหรับพนักงานที่ทำงานประจำก็จะถูกบังคับให้จ่ายค่าประกันสังคม และโดนหักออกจากเงินเดือนทุกเดือนอยู่แล้ว ซึ่งเงินประกันสังคมนี้ ไม่ได้มีประโยชน์แค่ใช้ในการ รั ก ษ าพยาบาลเท่านั้นนะ แต่ยังรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย อย่างกรณีว่างงาน คุณสามารถไปยื่นเรื่องเพื่อทำการกรอกเอกสารและรอรับเงินชดเชยได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

1. ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย

2. ลูกจ้างต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน

แต่ก็มีบางกรณีที่ไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากการว่างงานได้ เช่น

– ทุ จ ริ ต ต่อหน้าที่ กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

– จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสี ยหาย

– ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร

– ได้รับ โ ท ษ จำ คุ ก ตามคำพิพากษา

– ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน

– ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสี ยหายอย่าง ร้ า ย แ ร ง

– ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี ช ร า ภ า พ

– ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

สิทธิที่ท่านจะได้รับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคม จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

2. กรณีลาออก ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

หมายเหตุ : ผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคม กรณีว่างงาน

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)

2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

4. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้

5. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน

รู้แบบนี้แล้ว ใครที่ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง หรือว่างงาน และมีสิทธิเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก็ศึกษารายละเอียด และอย่าลืมรีบไปทำเรื่องขอเงินชดเชยคืนกันนะคะ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเราเอง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : sanook

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *