ครูแปดคน กับ รถสี่คัน สิ่งที่ทุกคนต้องเจอในชีวิต

ครูแปดคน กับ รถสี่คัน สิ่งที่ทุกคนต้องเจอในชีวิต

ครูคนแรก ที่สอนให้เราเป็นคนดี
คือ คนที่เราเรียกได้ (แม่)

ครูคนที่สอง ที่สอนให้เราเป็นคนเก่ง
คือ พ่อ

ครูคนที่สาม ที่สอนให้เราอ่านออกเขียนได้
คือ ครูในโรงเรียน

ครูคนที่สี่ ที่สอนบทเรียนชีวิต และ การอยู่ในสังคม
คือ เพื่อนร่วมงาน

ครูคนที่ห้า ที่สอนเราเรื่องความรัก การใช้ชีวิตครู่
คือ คู่ครอง

ครูคนที่หก ที่สอนให้เรารู้จักให้ รู้จักการเสียสละ
คือ ลูก

ครูคนที่เจ็ด ที่สอนให้เรารู้จักคำว่าให้อภัย และ เมตตา
คือ ศัตรู

ครูคนสุดท้าย ที่สอนให้เราเรียนรู้ชีวิต
คือ ตัวเราเอง

“รถสี่คันในชีวิต” รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นคนไข้

“น้ำทั้งสี่ในชีวิต” น้ำนม น้ำดื่ม น้ำมึ นเม า น้ำเกลือ

“ใบทั้งสี่ในชีวิต” ใบสูติบัตร ใบประกาศนียบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบม ร ณะบัตร

“เตียงทั้งสี่ในชีวิต” เตียงเด็ก เตียงเดี่ยว เตียงคู่ เตียงคนไ ข้

“หนึ่งทางในชีวิต” ทางที่ต้องเดินด้วยตนเอง

“สองดีในชีวิตที่ควรมี” สุขภาพดี กำลังใจดี

“สามสหายในชีวิต” คนที่กล้าให้ยืมเงิน คนที่ยืมเงินแล้วคืนตามกำหนด คนที่มาส่งคุณขึ้นเชิงตะกอน

“สี่ทุกข์ในชีวิต” ตัดใจไม่ได้ สละไม่ได้ ยอมแพ้ไม่ได้ ปลงไม่ได้

“ห้าคติท่องไว้ให้ขึ้นใจ” ต่อให้ยากก็ต้องยืนหยัด ต่อให้ดียังไงก็ต้องจาก ต่อให้แย่ยังไงก็ต้องมั่นใจในตนเอง ต่อให้มีมากมายก็ต้องประหยัด ต่อให้แล้งก็ต้องมีน้ำใจ

“หกทรัพย์ในชีวิต” ร่างกาย ความรู้ ความฝัน ความศรัทธา ความมั่นใจ ความกล้าหาญ